Logo
044 547 65 22 Sekretariát v pracovnom čase (6:30 - 14:30)
0915 889 003 Vrátnica v pracovných dňoch od 6:00 – 18:00

Cenníky

              Cenník VPS:   zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov a kosenie  
Platí od  01.05.2023      
     
1.Cena za zneškodnenie  odpadu:      
Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Jednotková cena
bez DPH/ tona
Jednotková cena
 s DPH / tona
Zákonný poplatok
€ / tona
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 62.00 74.40 30.00
20 03 01 Zmesový komunálny odpad  62.00 74.40 19.00
20 03 03  Odpad z čistenia ulíc 62.00 74.40 19.00
20 03 07 Objemný odpad  86.00 103.20 19.00
20 03 08 Drobný stavebný odpad  ( len pr obce ) 62.00 74.40 8.00
K cene sa pripočítava výška poplatku za uloženie odpadu na skládku podľa zák.č. 329/2018 Z.z. a nar.vlády č. 330/2018 Z.z.  
   
POPLATOK za DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (ďalej len "DSO") kat.č.odpadu 20 03 08 dovezený na zberný dvor v Okoličnom
je vo výške: 0,030 €/kg za  triedený DSO a 0,050 €/kg za netriedený DSO pre občana mesta Lipt.Mikuláš na základe VZN 
o poplatkoch za komunálne odpady a DSO.      
Poplatok treba zaplatiť v hotovosti v deň vývozu na zber.dvore v Okoličnom, inak bude tento odpad fakturovaný komerčnou cenou.
Maximálne množstvo DSO  je 250 kg / os / rok.      
         
2. Cena za zhodnotenie odpadov  
Názov odpadu, katalógové číslo odpadu Jednotková cena bez DPH / tona Jednotková cena s DPH / tona
** Papier, obaly z papier -  200101,150101 22.00 26.40
** Plasty, obaly z plastov - 200139,150102 22.00 26.40
** Sklo, obaly zo skla - 200102, 150107 22.00 26.40
Drevo (vhodné na štiepkovanie) 62.00 74.40
Odpad vhodný na kompostovanie: tráva, piliny, odpadová kôra, drobné konáre iný zelený odpad a pod. 62.00 74.40
**Fakturácia pri vlastnej doprave: minimálne množstvo na fakturáciu je 250,0 kg za separovaný odpad, odovzdané menšie množstvá sa kumulujú a budú fakturované následne po prekročení 250,0 kg alebo k 31.12. daného roka.
Fakturácia pri vývoze autami VPS: nie je určené minimálne množstvo odpadu na fakturáciu.
         
3. Pokosenie trávnika parkového v rovine alebo do svahu 1: 5 s pohrabaním  
    alebo do svahu 1: 5 s pohrabaním: 0,16 € / m2 + DPH    
         
4. Vývoz a pristavenie veľkoobjemového kontajnera: 41,00 € / hod + DPH  
         
5. Stojné veľkoobjemového kontajnera 4,80 € / deň + DPH od 5-teho dňa  
         
6. Cena za vývoz 1 ks kontajnera (max. objem 1100 l):      
    - separovaného odpadu vrátane zhodnotenia odpadu:        
   -  na území mesta Liptovský Mikuláš                         12,00 € / ks + DPH  
   -  mimo územia mesta Liptovský Mikuláš                  16,00 € / ks + DPH  
   -  prenájom 1 100 l kontajnera (žlý, modrý)                   5,00 €/ mesiac + DPH  
         
    - zmesového komunáleho odpadu vrátane zneškodnenia               22,00 € / ks + DPH  
         
Spracovala: Mgr. Jana Vaňová - vedúca odpadového hospodárstva    
         
Navrhol: Ing. Martin Kögel – ekonomický námestník      
         
Schválil: Ing. Dušan Grešo  - riaditeľ VPS      

 

Zoznam cenníkov v elektronickej podobe:

 

Názov Aktualizované dňa
Cenník služieb (zber, vývoz a likvidácia odpadov, kosenie) od 1.5.2023 26.04.2023
Športoviská 2023 01.01.2023
Cenník dopravných a stavebných mechanizmov od 1.7.2020 30.06.2022
Cenník pohrebných služieb od 1.7.2022 30.06.2022
Sadzby za nájom hrobového miesta a prolongačné poplatky 30.06.2022
Cenník cintorínskych služieb od 20.3.2017 21.03.2017
Relaxačné centrum - cenník 1.1.2015-31.3.2015 18.12.2014
Parkovacie služby, Prevádzka verejných WC, Vylepovanie plagátov Rok 2014 09.01.2014
Nájom hrobového miesta 20.02.2013
Starostlivosť o hroby a ostatné poplatky 2014 20.02.2013
Pohrebné služby 2014 20.02.2013

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.