Logo
044 547 65 00 Sekretariát v pracovnom čase (6:30 - 14:30)
0915 889 003 Vrátnica nonstop

Cenníky

Cenník VPS: zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov a kosenie

Platí od 01.07.2022

 

1. Cena za zneškodnenie odpadu:

Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Jednotková cena bez DPH / tona Jednotková cena s DPH / tona
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 62,00 74,40
20 03 01 Zmesový komunálny odpad 62,00 74,40
20 03 03  Odpad z čistenia ulíc 62,00 74,40
20 03 07 Objemný odpad 86,00 103,20
20 03 07 Drobný stavebný odpad 62,00 74,40

K cene sa pripočítava výška poplatku za uloženie odpadu na skládku podľa zák.č. 329/2018 Z.z. a nar. vlády č. 330/2018 Z.z.

POPLATOK za DROBNÝ STAVENBÝ ODPAD kat.č.odpadu 20 03 08 dovezený na zberný dvor v Okoličnom je vo výške 0,020 € / kg za triedený DSO a 0,040 €/kg za netriedený DSO pre občana mesta Liptovský Mikuláš na základe VZN č. 8/2016.

Poplatok treba zaplatiť v hotovosti v deň vývozu na zber. dvore v Okoličnom, inak bude tento odpad fakturovaný komerčnou cenou. Max. množstvo DSO je 250 kg/os/rok.

2. Cena za zhodnotenie odpadov

Názov odpadu, katalógové číslo odpadu

Jednotková cena bez DPH / tona

Jednotková cena
s DPH / tona

Papier, obaly z papier -  200101,150101

22,00

26,40

Plasty, obaly z plastov - 200139,150102

22,00 26,40

Sklo, obaly zo skla - 200102, 150107

22,00 26,40

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky - 170107

20,00 24,00

Objemný odpad 200307, drevo, šatstvo a pod.

62,00 74,40

Odpad vhodný na kompostovanie: tráva, piliny, odpadová kôra, drobné konáre iný zelený odpad a pod.

62,00 74,40
**Fakturácia pri vlastnej doprave: minimálne množstvo na fakturáciu je 250,0 kg za separovaný odpad, odovzdané menšie sa kumulujú a budú fakturované následne po prekročení 250,0 kg alebo k 31.12. daného roka.
Fakturácia pri vývoze autami VPS: nie je určené minimálne množstvo na fakturáciu.

3. Pokosenie trávnika parkového v rovine alebo do svahu 1:5 s pohrabaním

0,16 € / m2 + DPH

4. Vývoz a pristavenie veľkoobjemového kontajnera:

41,00 € / hod + DPH

5. Stojné veľkoobjemového kontajnera

4,80 € / deň + DPH od 5-teho dňa

6. Cena za vývoz 1 ks kontajnera (max. objem 1100 l):

- separovaného odpadu vrátane zhodnotenia odpadu

 
 

na území mesta Liptovský Mikuláš:

 12,00 € / ks + DPH

 

mimo územia mesta Liptovský Mikuláš:

16,00 € / ks + DPH

  nájom kontajnera  (zvon na sklo) 18,00 € / mesiac + DPH

- zmesového komunálneho odpadu vrátane zneškodnenia:

22,00 € / ks + DPH

 

Spracovala: Mgr. Jana Vaňová – vedúca odpadového hospodárstva

Navrhol: Ing. Martin Kögel – ekonomický námestník

Schválil: Ing. Dušan Grešo – riaditeľ VPS

Zoznam cenníkov v elektronickej podobe:

Názov Aktualizované dňa
Športoviská 2023 01.01.2023
Cenník služieb (zber, vývoz a likvidácia odpadov, kosenie) od 1.1.2023 21.12.2022
Cenník dopravných a stavebných mechanizmov od 1.7.2020 30.06.2022
Cenník pohrebných služieb od 1.7.2022 30.06.2022
Sadzby za nájom hrobového miesta a prolongačné poplatky 30.06.2022
Cenník cintorínskych služieb od 20.3.2017 21.03.2017
Relaxačné centrum - cenník 1.1.2015-31.3.2015 18.12.2014
Parkovacie služby, Prevádzka verejných WC, Vylepovanie plagátov Rok 2014 09.01.2014
Nájom hrobového miesta 20.02.2013
Starostlivosť o hroby a ostatné poplatky 2014 20.02.2013
Pohrebné služby 2014 20.02.2013

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.